Τμήμα Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία

Οι Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί στο ειδικό φυλλομετρημένο και θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας, βιβλίο της επιχείρησης: Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν 3850/10) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους του προσωπικού της και του είδους δραστηριότητας της, υποχρεούται να διαθέτει Τεχνικό  Ασφαλείας της Εργασίας με βασικές αρμοδιότητες:

 • Η παροχή γραπτών ή προφορικών υποδείξεων στον εργοδότη σχετικά με την Ασφάλεια, την Υγεία της Εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
 • Ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των παραγωγικών διαδικασιών και η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας.
 • Η επιθεώρηση των θέσεων εργασίας.
 • Η διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και προτάσεις για την αποφυγή επανάληψης τους.
 • Η εποπτεία ασκήσεων έκτακτης ανάγκης, πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση της ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • H συμμετοχή του στη κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας.

Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας που σας παρέχουμε

 • Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Μετρήσεις φυσικών χημικών παραγόντων
 • Διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Σήμανση για προειδοποίηση κινδύνων

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας προσφέρονται :

 • Σε Τεχνικά έργα
  • Διαχείριση εργοταξιακών κινδύνων
  • Σχέδιο και φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
  • Συντονιστής Ασφ/Υγ. κατά την διάρκεια του έργου
 • Εργασιακός σχεδιασμός και αξιολόγηση
  • Θέσεων εργασίας
  • Εξοπλισμού, μηχανημάτων
  • Συνθηκών εργασίας
  • Εργονομικού σχεδιασμού
  • Προσαρμογής της πληροφορικής
 • Μελέτες  επικινδυνότητας
 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων
 • Μελέτη Καταλληλότητας Μέσων Ατομικής Προστασίας & προμήθεια αυτών.
 • Εκπόνηση Μελέτης Σηματοδότησης & προμήθεια σημάτων.
 • Εκπόνηση Σχεδίου Εκκένωσης & Έκτακτης Ανάγκης.
 • Μελέτη Εκπόνησης Ασφαλούς Εργασίας ανά Ειδικότητα Εργαζομένου.
 • ΕκπόνησηBCP (Business Continuity Plan)
 • Διεξαγωγή Σεμιναρίων σε Θέματα ΥΑΕ.

ErgoSafe - FireSafe

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση!