Τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων της Ανδρέας Σ. Γονής  & Συνεργάτες ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, εξασφαλίζει την αδειοδότηση όλων των δραστηριοτήτων και την προμήθεια της επιχείρησης σας με όλα τα απαραίτητα έντυπα ώστε να λειτουργεί με βάση την κείμενη Νομοθεσία. Συγκεκριμένα μπορούμε να αναλάβουμε:

  • Γνωστοποίηση Λειτουργίας για Επαγγελματικά Εργαστήρια – Βιοτεχνίες κ.λ.π.
  • Εκδόσεις & Ανανεώσεις Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας
  • Υπηρεσίες Έκδοσης Αδειών & Πινακίδων για Ανυψωτικά Μηχανήματα
  • Διαχείριση Μητρώου Αποβλήτων

Οι δραστηριότητες υποχρεούνται να λάβουν γνωστοποίηση εγκατάστασης και στην συνεχεία γνωστοποίηση  λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων των περιφερειακών ενοτήτων ή από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή από τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές..

ErgoSafe - FireSafe

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση!