Η Εργασιακή Ασφάλεια είναι συνυφασμένη με την Πυρασφάλεια.

Για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των Πελατών μας και όχι μόνο ιδρύσαμε την FireSafe  Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου Πυροσβεστικού Υλικού.

Οι Υπηρεσίες της φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

 Τεχνική Κατασκευαστική & Πυροσβεστική Εταιρεία

• Εκδόσεις & Ανανεώσεις Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας
• Πυρανίχνευση
• Πυρασφάλεια
• Εμπόριο Πυροσβεστήρων & Λοιπού Πυροσβεστικού Υλικού
• Συντηρήσεις Πυροσβεστήρων
• Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων
• Υδραυλικές Δοκιμές Πυροσβεστήρων
• Τήρηση Ιστορικού Πυροσβεστήρων ανά πελάτη μέσω ειδικού λογισμικού
• Μελέτη πυροπροστασίας, τεχνικές περιγραφές συστημάτων, σχεδιασμός,
τοποθέτηση και έλεγχος συστημάτων πυροπροστασίας (συνοδευόμενος
από υπεύθυνη δήλωση για την πυροσβεστική υπηρεσία).